AdBlocker Detected
adblocker detected
Calculatored depends on revenue from ads impressions to survive. If you find calculatored valuable, please consider disabling your ad blocker or pausing adblock for calculatored.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Máy Tính Giới Hạn

Load Example Equation
Giới hạn
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Table of Content

Feedback

Máy tính Giới hạn của chúng tôi đánh giá ngay lập tức các giới hạn của hàm đã cho. Bạn có thể tính toán giới hạn bên trái, bên phải hoặc cả hai bên bằng công cụ tính giới hạn này. Chỉ cần nhập phương trình của bạn và nhận giải pháp từng bước bằng cách sử dụng bộ giải giới hạn này với các bước.

Giới hạn là gì?

Trong toán học:

“Một con số cụ thể mô tả hành vi của một hàm đối với một đầu vào nhất định”

Về mặt toán học:

$$\lim_{x\to\ b} f \left( x \right) = \text{L}$$

Giới hạn của hàm mô tả hành vi của hàm gần điểm chứ không mô tả chính xác điểm đó.

Làm thế nào để đánh giá giới hạn?

Hãy để chúng tôi giải quyết một số ví dụ để giúp bạn thực hiện các phép tính giới hạn dễ dàng và nhanh chóng!

Ví dụ #01

Giải giới hạn bên phải sau đây bằng các bước liên quan:

$$\lim_{x \to 3^\mathtt{\text{+}}} \frac{10x^{2} - 5x - 13}{x^{2} - 52}$$

Giải pháp

Vì giới hạn hàm đã cho là

$$ \lim_{x \to 3^\mathtt{\text{+}}} \frac{10 x^{2} - 5 x - 13}{x^{2} - 52}$$

Nếu sử dụng công cụ tính giới hạn này, bạn sẽ nhận được kết quả nhanh chóng với độ chính xác 100%. Nhưng nếu bạn cũng muốn thành thạo các phép tính thủ công của mình, hãy tiếp tục thực hiện!

$$= \frac{10\left(3\right)^{2} - 5\left(3\right) - 13}{\left(3\right)^{2} - 52}$$

$$= \frac{10 * 9 - 15 - 13}{9 - 52}$$

$$= \frac{90-28}{-43}$$

$$= \frac{62}{-43}$$

$$= -1,441860$$

Ví dụ #02

.Tính giới hạn bên trái sau:

$$\lim_{x \to 4^\mathtt{\text{-}}} \cos^{3}{\left(x \right)}$$

Giải pháp

$$ \lim_{x \to 4^\mathtt{\text{-}}} \cos^{3}{\left(x \right)}$$

$$ = \left(\cos^{3}{\left(4 \right)}\right)$$

Đây là phép tính giới hạn bắt buộc cũng có thể được xác minh bằng máy tính giới hạn đa biến trực tuyến theo các bước.

Làm cách nào để sử dụng Máy tính giới hạn theo các bước?

Sử dụng máy tính của chúng tôi rất đơn giản vì nó yêu cầu một số thông tin đầu vào để tạo ra kết quả chính xác. Chúng ta hãy nhìn vào những điều này!

Đầu vào:

  • Nhập hàm vào trường tương ứng và chọn biến từ danh sách tiếp theo
  • Đặt giá trị giới hạn
  • Chọn hướng của giới hạn
  • Nhấn vào Tính toán

Đầu ra:

  • Giới hạn đánh giá
  • Tính toán từng bước
  • Mở rộng chuỗi Taylor ở giới hạn xác định
  • Cây đồ thị và phân tích cú pháp

Câu hỏi thường gặp

Sin(x) có giới hạn không?

KHÔNG! Khi giá trị của biến x trong sin(x) tiến tới vô cùng (∞), giá trị của y bắt đầu dao động trong khoảng từ 0 đến 1. Điều này dẫn đến không có đánh giá giới hạn xác định cho hàm lượng giác này và nó cũng có thể được kiểm tra thông qua công cụ tìm giới hạn của chúng tôi.

Giá trị của e∞ là gì?

Trong toán học, bảng chữ cái e là một số vô tỷ có giá trị là

$$e = 2,71 = 2,718281828459045…$$

Nếu bạn tính giới hạn của số này theo cách thủ công hoặc thông qua máy tính giới hạn trực tuyến này, câu trả lời sẽ luôn là số vô tỷ.

Có thể có nhiều hơn một giới hạn cho một hàm không?

Có, một hàm có thể có nhiều giới hạn. Một là khi biến đạt giá trị giới hạn lớn hơn giới hạn và ngược lại. Trong trường hợp như vậy, hàm số được xác định bởi các giới hạn bên phải và bên trái của nó cũng có thể được xác định thông qua bộ giải giới hạn của chúng tôi với các bước tính bằng giây.

Giới hạn có bằng giá trị hàm không?

Không, giới hạn không bao giờ có thể bằng hàm số ban đầu của nó.

Shaun Murphy

I'm graduated in biomedical and electrical engineering. Specialization in sports and medical topics but will gladly tackle everything you throw at him. He is a sailor, hiker, and motorcyclist in his free time.


Gửi đánh giá của bạn

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT